Вход

Интернет сайтът 
www.greenmobile.bg е собственост на “Дакси-Д” ЕООД и се администрира от дружеството. Настоящите Общи условия за ползване на този уеб сайт са съобразени с действащото законодателство в Република България. Те обхващат всички взаимоотношения между “Дакси-Д” ЕООД, в качеството му на Доставчик на услуги посредством Интернет магазина www.greenmobile.bg  и Потребителите на тези услуги. Общите условия влизат в сила за всеки потребител при осъществен достъп до този сайт чрез зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на www.greenmobile.bg или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани в сайта. С влизането в сила на общите условия, Потребителят е длъжен да спазва всички права и задължения, произтичащи от тях, както и всички други изисквания, регламентирани от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и в случаите, когато тези изисквания не са упоменати в Общите условия. “Дакси-Д” ЕООД си запазва правото да прави промени и да актуализира настоящите условия по всяко време, без да е длъжен да уведомява Потребителите си за това предварително. Задължение на Потребителите е да се информират за извършените промени в Общите условия.

 

ПРЕДСТАВЯНИ СТОКИ, УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ В САЙТА

В съответствие с разпоредбите на Закона за защита на потребителя /ЗЗП/ ние предоставяме на Потребителя преди придобиване или ползване на услугите, изчерпателна информация в сайта за всеки предлаган от нас продукт, позволяваща му да направи своя избор, която включва:

1. Всички характеристики на стоката или услугата, които трябва да бъдат известни на потребителя, предоставени в страницата при представяне на съответния продукт

2. Цена на стоката, посочена в лева с ДДС и начин на плащане. Транспортните разходи не са включени в обявената цена и са за сметка на Потребителя. В случаите, в които стоката има няколко модификации, в сайта се посочва цената за всяка една модификация

3. Наличие на стоката или услугата

4. Начин на доставка и срок на гаранция

5. При осъществена продажба на стока, “Дакси-Д” ЕООД издава гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове. За извършена продажба се издава документ, който съдържа най-малко данните за датата на продажбата, вида на стоката или услугата и цената
 
6. “Дакси-Д” ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта,“Дакси-Д” ЕООД има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива. Съобщението за намаление на цените се прави по начина, регламентиран в чл.64, точка 1 ЗЗП – “чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертана”. Посоченото съобщението не може да бъде прилагано за период, по-дълъг от един месец и по-кратък от един работен ден. При визираните в чл.66 от ЗЗП условия, съобщението за намаление на цените може да обхваща и период, по -дълъг от един месец, но не повече от 6 месеца.
 
7. Потребителят има право да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката при положение, че стоката не е използвана и опаковката не е нарушена. В този случай Потребителят не е длъжен да посочва причина за отказа си, както и не дължи обезщетение или неустойка. Потребителят няма право на отказ, когато се касае за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които доставчикът не е в състояние да контролира.
 
8. В случаите, когато е закупена дефектна стока и Потребителят е установил това в рамките на 24 часа от получаването на същата, “Дакси-Д” ЕООД има правото да предложи или да замени дефектната стока или да възстанови заплатената за нея стойност. Дефектна е всяка стока, която не отговаря на общоприетите очаквания за обичайна употреба по смисъла на чл.132 от ЗЗП. В случаите, в които Потребителят е закупил стока, несъответстваща на характеристиките, посочени в този сайт, “Дакси-Д” ЕООД възстановява заплатената от потребителя сума. Потребителят има задължението да предаде стоката в ненарушен търговски вид и опаковка.
 
9. Потребителят има право да разглежда, зарежда и съхранява информация от сайта само и единствено за ЛИЧНА НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ. Материалите на този сайт, включително всички текстове, изображения, знаци, символи, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всяка извършена от Потребител промяна на материалите в сайта и/или копирането им, и/ или публичното им разпространение с цел каквато и да било обществена или търговска цел, ще бъде третирана като нарушение на авторското право, правата върху търговски марки или други законови разпоредби. Цитираните в сайта марки и фирмени знаци са собственост на съответните фирми и организации.
 
10. Потребителят няма право да използва сайта за да изпраща или предава заплашващи, оклеветяващи, нараняващи, неприлични, порнографски или други материали, чието съдържание е незаконно. В тази връзка “Дакси-Д” ЕООД не носи отговорност и не дължи обезщетения за тези материали и/или нарушаване на авторските права, включително интелектуалната собственост.

 

 

 

СЪХРАНЕНИЕ,ОБРАБОТКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
Неизменна част от политиката на фирмата е съблюдаването на конфиденциалност по отношение на личните данни на Потребителите, в случаите, когато последните са ги предоставили на Доставчика. Съхранението, обработката и използването на личните данни се извършва изцяло в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. “Дакси-Д” ЕООД има правото да използва IP адресите и други данни на потребителите, които му позволяват да предприеме юридически процедури в защита на интересите си.
 

Ние не отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме Вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед!

Употреба на наличния софтуер – наличният софтуер е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техни дистрибутори и партньори. При положение, че желаете да ползвате софтуера, е необходимо да се свържете със съответните собственици.

  • Предоставяне на препратки към други сайтове – “Дакси-Д” ЕООД предоставя тези връзки единствено като удобство за потребителите. Ние не контролираме тези сайтове и не носим никаква отговорност за тяхното съдържание.
  •  
  • Връзки към страницата на www.greenmobile.bg – подобни връзки са допустими, но при създаването на всяка такава препратка се счита, че собственикът на сайта е приел настоящите Общи условия. Препратките към сайта ни могат да бъдат направени само ако с това не се копира съдържанието на дадена страница от сайта, не се променя и/или допълва информацията в него и не се създава впечатление, че фирмата ни препоръчва даден сайт и рекламираните в него продукти. За повече информация се свържете с нас на посочените координати www.greenmobile.bg

Get Up to25% Off

Абонирайте се за бюлетина

Абонирайте се за бюлетина, за да получавате актуализации за специални оферти.